انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری با همکاری شرکت پیشران انرژی

ورک شاپ پایش آنلاین نگهداشت هوشمند موتورخانه روز سه شنبه 16 آذر ماه در محل نمایشگاه دائمی انجمن برگزار شد .

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048