کمیته حقوقی حل اختلاف

با استناد به اساسنامه  مصوب انجمن ، مرجعیت حل و اختلاف صنفی و همچنین تعیین موازین و مفاد حقوقی  قراردادهای رسمی فی مابین کارفرمایان و معماران به «انجمن صنفی کارفرمایی معماری ، دکوراسیون داخلی و خارجی شهر تهران» سپرده شده است .  کمیته حقوقی انجمن صنفی با حضور کارشناسان علم حقوق و خبرگان عقود قرارداد آماده رسیدگی به شکایت ها وحل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای معماران و کارفرمایان می باشد . همچنین برای صیانت از حقوق معماران در قراردادهای کاری ، الگوها و استانداردهای قراردادهای ( معمار – کارفرما ) در سایت قرار میگیرد که میتواند راهگشا و متضمن حفظ منافع صنفی در درجه اول معماران و در ادامه کارفرمایان باشد .