بازدید و مذاکره اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در سلیمانیه عراق