نقش سندیکاها و تشکل های صنفی برای برون رفت از شرایط امروز کشور