آگهی برگزاری مجامع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی طراحی،معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

بدیوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت می گردد در روز یک شنبه مورخ 26/06/1396 ساعت 10 صبح در دفتر انجمن به نشانی تهران خیابان شهید فیاضی ( فرشته) ابتدای خیابان آقابزرگی، خیابان قربان سعیدی پلاک 19 حضور برسانید .

دستور جلسه مجمع فوق العاده :
1- افزایش وظایف اختصاصی انجمن
2- افزایش تعداد اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره

دستور جلسه مجمع عادی :
1-گزارش عملکرد هیات مدیره، بازرس، خزانه دار
2- بررسی بند های 8،9،11،12، ماده 13 اساس نامه از سوی مجمع عادی
3- برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
هیات مدیره