کلیه افراد حقیقی و حقوقی با ارائه مدرک رسمی که به شرح زیر می توانند عضو انجمن  شوند :

الف : عضویت ناپیوسته :

هر یک از افراد ، سازمانها ، موسسات و شرکتها متعلق به بخشهای اصلی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی که واجد شرایط عضویت هستند و به تایید کمسیون عضویت رسیده اند میتوانند به عنوان عضو ناپیوسته به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند .

ب: عضویت پیوسته :

 هر یک  از اعضای با عضویت نا پیوسته که دوران عضویت ناپیوسته ( 2 سال ) را گذرانده و به تایید کمیته عضویت رسیده اند ، میتوانند به عنوان  عضو پیوسته به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند .

تبصره: بنا به تشخیص کمیته عضویت و تایید هیات مدیره امکان اینکه عضو ناپیوسته کمتر و یا بیشتر از زمان دوسال به عضویت پیوسته در آید وجود دارد .

پ: عضویت وابسته :

هر یک از افراد ، سازمانها ، موسسات و شرکتها متعلق به بخشهای اصلی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی که  به نحوی با این صنف در ارتباطند و به تایید کمسیون عضویت رسیده اند میتوانند به عنوان عضو وابسته  به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند.

ت: عضویت افتخاری :

 افرادی میباشند که بنا به صلاح دید هیات مدیره و با تایید کمیسیون عضویت به عنوان عضو افتخاری پذیرفته میشوند .

ث: عضویت علمی : کلیه موسسات آموزشی و علمی ، اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با صنف طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان میتوانند پس از عضویت به عنوان عضو علمی ، به عضویت انجمن صنفی در آیند .

ج :  اعضای کهنه کار و پیشکسوت :

 شامل کسانی که حداقل بالای 65 سال سن دارند و سابقه علمی و آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی بوده و در حال حاضر توان فعالیت حرفه ای ندارند .

چ : یاور انجمن طراحی و معماری  :

شامل کودکان و نوجوانان می باشند که این انجمن جهت آموزش و پروش و کشف استعداد های کودکان و نوجوانان آینده ایران عزیزمان ، اجرا نماید و بعنوان عضویت افتخاری و یاور انجمن طراحی و معماری ایران هدایت و حمایت گردند.  ( مطابق تفاهم نامه و طرح ثبت شده در اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران )