اولین جلسه اعضای هیات مدیره مدیران نمایشگاه انجمن با حضور آقای سیدکاظم سیدمراد ، آقای انتصار ، آقای نکوروح ، آقای خلخالی در روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 برگزار گردید .
موضوعات مطرح شده و دستور جلسه بعدی به شرح زیر مشخص گردید .
1- انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
2- طرح و برنامه ریزی نمایشگاه دائمی در سال 96
3- معرفی شرکتهای معتبر جهت حضور در نمایشگاه دائمی حداکثر تا مورخ 10 اسفند
4- بررسی ابزار ها جهت تاثیر گذاری
5- شناسایی گروه های مخاطب مانند : معماران ، سازندگان ، فروشندگان ، نصب ها ، توصیه کنندگان و غیره ..
6- تهیه نقشه های غرفه های خالی در نمایشگاه
7- برنامه ریزی جهت تبلیغات نمایشگاه مانند خبر نامه و غیره ….
8- ورود افراد شاخص و کلیدی
9- برنامه ریزی جهت تاسیس باشگاه مشتریان