جلسه مدیران انجمن صنفی معماری(آکادمی معماری) با مدیران  پردیس موج مثبت در تاریخ 1395/11/3 در سالن اجتماعات انجمن صنفی برگزار گردید .