گزارش تصویری دورهمی گروه هنر و معماری با همکاری شرکت صدرستون و مشارکت انجمن صنفی معماری ، در تاریخ 95/09/21  در شوروم  دائمی انجمن

 

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048