نشست خبری مرکز معماری با محوریت مسابقه معماری با موضوع معماری فضاهای مرده