مهندس نورانی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت تیراژه هارمونی