مهندس علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران از انجمن‌های معماری حمایت می‌کنیم