دکتر عروجی، عضو هیأت مدیره کانون دانش‌آموختگان ایرانی در ایتالیا