برگزاری دوره های آموزشی در هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان