دومین همایش شبکه‌سازی بین‌المللی اقتصادی با هدف صادرات خدمات مهندسی