مهندس مهرداد زواره محمدی — دبیر کمیته ارزیابی گالری معماران جوان