اعزام هیئت تجاری انجمن صنفی طراحی و معماری شهر تهران به نمایشگاه عمان – مسقط