بیانیه تشکر از همراهان وحامیان نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان