بیانیه تشکر ازاعضای گالری معماران جوان در نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان