جلسه شورای عالی راهبردی فستیوال ملی معماران و کارفرمایان