به نقل از ستاد خبری فستیوال ، نخستین جلسه شورای عالی فستیوال ملی معماران و کارفرمایان در وزارت راه و شهر سازی با حضور آقایان سید کاظم  سیدمراد رئیس انجمن معماری تهران ،محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهر سازی وزارت راه و شهرسازی داراب  دیبا معمار و استاد دانشگاه ،زهرا  نژادبهرام عضو شورای شهر تهران ، مهرداد زواره محمدی دبیر فستیوال ، مجتبی فاطمی رئیس مرکز معماری ایران ، الهام رضوی مدیر عامل کانون معماران معاصر، محمود گلابچی رئیس دانشگاه پارس، محمد دامادی نماینده مجلس عضو کمیسیون عمران، کارین عیشو نژادیان عضو هیئت امنا انجمن مفاخر معماری ایران ، جلالی مدیر شرکت نمانگر برگزار گردید.