با توجه به اهمیت موضوع فستیوال کلیه روزنامه های کثیر الانتشار کشور بازتاب این موضوع را پوشش دادند.