امنیت یکی از جدی‌ترین مقوله‌های زیرساختی برای زیست است/ نظام مهندسی باید ظرفیت گفتگو ایجاد کند