دریافت پروانه عضویت از انجمن صنفی کارفرمایی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی شهر تهران