فعالیت انجمن طراحی معماری تهران باید به تمام کشور تعمیم پیدا کند