سومین جلسه اعضای هیات مدیره مدیران نمایشگاه انجمن با حضور آقای سیدکاظم سیدمراد ، آقای انتصار ، آقای خادمی، آقای خلخالی در روز سه شنبه مورخ 17/12/95 برگزار گردید .