انجمن صنفی طراحی و معماری صدای ملی برای معماران و طراحان داخلی در ایران می باشد و شما بعنوان یک عضو می توانید با دیگر اعضا همکاری و فعالیتهای حرفه ای خود را پویا تر نمایید . انجمن برای دستیابی به یک هدف واحد فعالیت می نماید و آن کمک و حمایت به شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی حرفه ای خود از طریق فعالیت های زیر است :
1- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء و تاثیر گذاری بر سیاستهای دولت در تمام سطوح
2- حمایت از صیانت و حفاظت از نقش معماران و طراحان
3- ترویج معماری ایرانی
4- بهبود ارزش حرفه ای معماری
5- شناخت تعالی پروژه ها ، معماران از طریق جوایز
6- پشتیبانی و آموزش مداوم
7- آشنایی اعضاء با انواع قرارداد ها
8- فرصت های یادگیری و حضور در مجامع بین المللی
9- حضور در جشنواره سالانه معماری