پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن با حضور نمایندگان بانک مسکن خانم مریم ولد بیگی و مهندس سیدکاظم سیدمراد رئیس انجمن و مهندس سید محمد سید مراد عضو هیئت مدیره انجمن و همچنین وکیل رسمی انجمن سرکار خانم غقوریان نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و کارشناس معماری خانم مهندس فراهانی در سالن اجتماعات انجمن برگزار و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
روابط عمومی انجمن