پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن