حضور انجمن صنفی طراحی و معماری در نمایشگاه خانه مدرن