دومین میتینگ اعضای گروه انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری داخلی با حضور برترین طراحان و معماران در تاریخ 95/10/13  در شوروم  دائمی انجمن برگزار شد .

 

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048