ششمین اجلاس برترین برج سازان ایران ( دانشگاه شهید بهشتی )