<دومین میتینگ


بدینوسیله از شما مدیران و همکاران محترم دعوت می گردد . در دومین میتینگ انجمن صنفی با هدف هم افزایی و آشنایی اعضاء و فعالین صنف با یکدیگر شرکت نمایید .
منتظر حضور گرمتان هستیم

ظرفیت محدود (50 نفر)

روابط عمومی انجمن صنفی
شماره تماس : 26602659 – 26601790