دومین میتینگ اعضای گروه انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری داخلی