<

بدین وسیله انجمن صنفی کارفرمایی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی شما را به بازدید از غرفه انجمن در هفتمین نمایشگاه میدکس که در مورخ 28-25 دی ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن شماره 31 غرفه A04 دعوت می نماید .
با تشکر از حضور گرمتان