اولین نشست راهبردی و تعیین سیاستگزاری نمایشگاه دائمی