این نشست با حضور مهندس سید کاظم سید مراد رئیس انجمن ، اعضاء هیأت مدیره آقای مهندس ملوکی و آقای مهندس محمد سید مراد و همچنین مدیران و نمایندگان مشترک معتبر ساختمانی با موضوع هم اندیشی و تعیین سیاستگزاری نمایشگاه دائمی انجمن در روز یک شنبه مورخ 14 آذر ماه 1395 برگزار گردید .

اهداف اولین نشست : ارائه گزارش فعالیت های جاری نمایشگاه دائمی از زمان افتتاح آن و ارائه برنامه های جاری فعالیت انجمن

در طی 6 ماه آینده و هدف گزاری و تعیین روش های فروش و فرایند معرفی محصولات با کیفیت ساختمان مورد بررسی و نقد قرار گرفت .

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048