انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری با همکاری موسسه پیشران انرژی