برای نخستین بار، سه بانوی ایرانی در جمع برترین های مسابقه ی بین المللی معماری آقا خان