مکان :محل دائمی  نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان:16 الی19 آذر