مکان :محل دائمی  نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان:19الی 22 تیر