مکان :محل دائمی  نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان:25الی 28 دی