اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری