دراین سایبانها که بیشتر شبیه بادبان میباشد، ضمن انکه از فضای تحتانی خودردر مقابل نور مستقیم خورشید محافظت میکند یک راه  حل کامل برای ایجاد حفاظت از اشعه های مضر خورشیدی  به حساب می آید.بهترین روش برای سفارش مدل محافظ این است که انها را میتوان به هر اندازه ویا شکل ممکن بنا به تناسب طراحی محیط، سفارش داد. این سایبان را میتوان در غالب دیوار سقف یا چتر مورد استفاده قرار داد.

shade-sails-1-554x415

shade-sails-2-554x415

shade-sails-3-554x415

shade-sails-4-554x415

shade-sails-5-554x415

shade-sails-6-554x415

shade-sails-7-554x415

shade-sails-8-554x415

shade-sails-9-554x392