طرح مذکوربه عنوان یک شی مبلمان ساده است که دارای سه راه بسیار متفاوت برای استفاده طراحی شده است. اول از همه یک صندلی کاملا شیک است که به لطف ساختار آن می تواند تبدیل به چهار پایه با یک فضای ذخیره سازی کتاب شود جنس آن میتواند از ورق فلز و یا چوب باشد که در همان زمان در هم ادغام میشود. هر دو به لحاظ ساختاری و کارکردی، کامل از هم و جدا ساخته شده اند. فعل و انفعال از ضخامت این مواد و مشخصات قاب مانند ساختار جهانی را می دهد. این طرح میتواند یک چهار پایه یک صندلی، یک قفسه کوچک کتاب ویا یک صندلی باشد.

chair-and-bookshelf-at-once-1-554x432

chair-and-bookshelf-at-once-2-554x432

chair-and-bookshelf-at-once-3