انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت صدر استون تفاهم نامه ای به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی  در راستای بهرمندی از امکانات و ظرفیت های موجود در مراکز یکدیگر بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران به نمایندگی آقای مهندس سیدکاظم سیدمراد به عنوان رئیس انجمن و شرکت صدر استون به نمایندگی آقای مهندس صدری به عنوان مدیر عامل منعقدگردید.

طرفین با امضاء این تفاهم نامه بر پایه امکانات و مقدورات خود ، اهتمام لازم را در جهت گسترش همکاری های مشترک مبذول داشته وبر تعاملات سازنده به منظورگسترش همکاری های فی مابین اهتمام ورزیدند.