انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت طرح پردازان صنعت آريا( ساجيران)