این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی در راستای بهرمندی از پتانسیلهای موجود در مراکز یکدیگر بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران به نمایندگی آقای مهندس سیدکاظم سیدمراد به عنوان رئیس انجمن و شرکت طرح پردازان صنعت آريا ( ساجيران) به نمایندگی آقای مهندس عابدی به عنوان مدیر عامل منعقد گردید. کمیته مشترک همکاری نمایندگان دو گروه را ملزم به ایجاد همکاریهای دو جانبه…ایجاد جلسات ماهیانه ویا فصلی به منظوربرنامه ریزی های کار گروهی جهت عملیاتی ساختن مفاد تفاهم نامه گردانید.