برگزاری دوره های آموزشی توسط مجتمع آموزشی دکوراسیون و معماری داخلی بن ژیوار