تفاهم نامه همکاری انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت نگار همراه