کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری