دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی