هم اندیشی ۱۸۲ با عنوان “یکصد معمار .یکصد انتخاب” “نشست دوم” برگزار شد.