گزارش دومین نشست از دهمین سلسله نشست های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران